Custom Search

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สับปะรดประหลาด ออกผล 7 ลูกในก้านเดียว


โดยพบว่าสับปะรดก้านดังกล่าว นับจำนวนได้ 7 ลูกในก้านเดียว ลักษณะผลมีขนาดเล็กแต่ขายได้ แต่ก็เพิ่งเคยเจอก้านเดียวที่ออกผลแยก 7 ลูก เชื่อว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้เพิ่มผลผลิตได้ ถือเป็นโชคลาภ ในอนาคตก็จะลองพัฒนาให้ลูกมีขนาดใหญ่และน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยปุ๋ยฮอร์โมน ทำให้สามารถส่งขายได้ในราคาผลลูกใหญ่ 

รายการบล็อก

  • marketing concept - แนวความคิดด้านการตลาด (marketing concept) หมายถึง "การที่องค์การใช้ความพยายามทั้งสิ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและกำไรในท...
    2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
  • The marketing concept - เป็นแนวความคิดที่ไมํได๎ ให๎ความสาคัญกับความต๎องการของผู๎บริโภคเลย เป็นแนวความคิดที่เชื่อวำองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ได๎ จะต๎องทาการพิจารณาศึกษาถ...
    2 เดือนที่ผ่านมา
© เรื่องแปลกๆทั่วไทย - Template by Blogger